ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานในส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น พ.ศ. 2558 แก้ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

วันที่เผยแพร่: 22 กุมภาพันธ์ 2558

ไฟล์เอกสาร