ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563

วันที่เผยแพร่: 23 พฤษภาคม 2563

ไฟล์เอกสาร

ไฟล์ประเภทHTML
minimum-academic-workload-3-2563 pdf