คำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 255/2563 เรื่อง แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน สังกัดกองกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัย

วันที่เผยแพร่: 22 มกราคม 2563

ไฟล์เอกสาร