ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดขนาดของส่วนงาน จำนวนตำแหน่งรองคณบดี รองผู้อำนวยการ และผู้ช่วยคณบดี พ.ศ.2563

วันที่เผยแพร่: 19 กันยายน 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดขนาดของส่วนงาน จำนวนตำแหน่งรองคณบดี รองผู้อำนวยการ และผู้ช่วยคณบดี พ.ศ.2563

ไฟล์เอกสาร