ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ แบบ ๑ และแบบ ๒ ภาคปกติ คณะมนุษยศาสตร์ พ.ศ. 2554

วันที่เผยแพร่: 19 พฤศจิกายน 2554

19 พฤศจิกายน 2554

ไฟล์เอกสาร