ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2560

วันที่เผยแพร่: 25 มิถุนายน 2560

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2560

ไฟล์เอกสาร