ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาการขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริงของนักศึกษา(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2564(ระเบียบ)

วันที่เผยแพร่: 26 มิถุนายน 2564

ไฟล์เอกสาร