ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาพิการเข้าเรียนร่วมในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓

วันที่เผยแพร่: 17 สิงหาคม 2553

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมการจัดการศึกษาแก่นักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๕(๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑ และมติ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๓ จึงให้ ออกระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ หลักเกณฑ์และ วิธีการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาพิการเข้าเรียนร่วมในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ไฟล์เอกสาร