พระราชกฤษฎีกากำหนดให้คนต่างด้าวซึ่งปฏิบัติน้าที่หรือภารกิจบางประการในราชอาณาจักร ไม่ต้องอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2521 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548

วันที่เผยแพร่: 10 พฤษภาคม 2548

พระราชกฤษฎีกากำหนดให้คนต่างด้าวซึ่งปฏิบัติน้าที่หรือภารกิจบางประการในราชอาณาจักร ไม่ต้องอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2521 (ฉบับที่3) พ.ศ. 2548

ไฟล์เอกสาร

ไฟล์ประเภทHTML
royal decree(3)2548 pdf