สรุปมติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2560

วันที่เผยแพร่: 3 กุมภาพันธ์ 2560

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 เลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยจึงขอแจ้งสรุปมติการประชุม

ไฟล์เอกสาร