คำสั่งคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องยกเลิกคำสั่งคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 445/2552 ลงวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2552 และแต่งตั้งกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรีประจำคณะเกษตรศาสตร์

วันที่เผยแพร่: 21 ธันวาคม 2555

ไฟล์เอกสาร