การกำหนดตำแหน่งชื่อข้าราชการพลเรื่อนในสถาบันอุดมศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ

วันที่เผยแพร่: 21 กุมภาพันธ์ 2555

กำหนดตำแหน่งชื่อข้าราชการพลเรื่อนในสถาบันอุดมศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ

ไฟล์เอกสาร

ไฟล์ประเภทHTML
2555 pdf