คำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 2631/2562แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว

วันที่เผยแพร่: 11 ตุลาคม 2562

ไฟล์เอกสาร