ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการบริหารการเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2563 ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563

วันที่เผยแพร่: 26 ธันวาคม 2563

ไฟล์เอกสาร