หลักการของพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา 80 พรรษา พ.ศ. 2550 (ในส่วนที่เกี่ยวกับวินัยและการออกจากราชการ)

วันที่เผยแพร่: 5 ธันวาคม 2550

หลักการของพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา 80 พรรษา พ.ศ. 2550 (ในส่วนที่เกี่ยวกับวินัยและการออกจากราชการ)

ไฟล์เอกสาร

ไฟล์ประเภทHTML
etc 2550 pdf