ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัล (หลักสูตรสองภาษา) ภาคปกติ คณะการสื่อสารมวลชน พ.ศ. 2561

วันที่เผยแพร่: 24 พฤศจิกายน 2561

ไฟล์เอกสาร

ไฟล์ประเภทHTML
423-61-cmufinance4 pdf