ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทหัวหน้าส่วนงาน

วันที่เผยแพร่: 22 สิงหาคม 2563

ไฟล์เอกสาร