พระราชกฤษฎีกากำหนดให้คนต่างด้าวซึ่งปฏิบัติน้าที่หรือภารกิจบางประการในราชอาณาจักร ไม่ต้องอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2521 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2528

วันที่เผยแพร่: 26 กรกฎาคม 2528

พระราชกฤษฎีกากำหนดให้คนต่างด้าวซึ่งปฏิบัติน้าที่หรือภารกิจบางประการในราชอาณาจักร ไม่ต้องอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2521(ฉบับที่2) พ.ศ. 2528

ไฟล์เอกสาร

ไฟล์ประเภทHTML
royal decree2521(2)2528 pdf