ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยเครื่องแบบนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕

วันที่เผยแพร่: 3 กุมภาพันธ์ 2555

เพื่อให้การแต่งกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เหมาะสม และสวยงาม เป็นที่ยอมรับแก่สังคม เป็นเกียรติและศักดิ์ศรีแก่นักศึกษาและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสอดคล้องกับการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ไฟล์เอกสาร