ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ (หลักสูตรสามภาษา) ภาคปกติ คณะบริหารธุรกิจ พ.ศ. 2561

วันที่เผยแพร่: 25 กรกฎาคม 2562

ไฟล์เอกสาร

ไฟล์ประเภทHTML
academic-fees-ba-in-sbm-2561 pdf