ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อขอกำหนดตำแหน่งศาสตราจารย์(เชี่ยวชาญพิเศษ) พ.ศ. 2562

วันที่เผยแพร่: 2 ธันวาคม 2562

ไฟล์เอกสาร

ไฟล์ประเภทHTML
621126ว345-001 pdf