ประกาศสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง โครงการเทคโนโลยีสิ่งทอพื้นบ้าน (ฝ้ายแกมไหม)

วันที่เผยแพร่: 21 มิถุนายน 2561

เพื่อให้การบริหารจัดการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าและเครือข่าย

ไฟล์เอกสาร